FAQ [RICOH THETA V]

如何识别各个RICOH THETA型号?

RICOH THETA型号可通过每个照相机机身底部序列号的前两位字母识别。

 前两位字母   型号

 •  YL   RICOH THETA V
 •  YJ   RICOH THETA SC
 •  XS   RICOH THETA S
 •  XN   RICOH THETA m15

 示例 : RICOH THETA V

 


页首